ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Referent d.s. Rejestracji identyfikacji i Adopcji Zwierząt

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej


i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.


Data publikacji ogłoszenia: 25 sierpnia 2014 roku


Termin składania ofert: 7 września 2014 roku

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, hałas;


- praca w siedzibie Schroniska dla Zwierząt;


- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po obiekcie - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


- praca między innymi w soboty i w niedziele.


- kontakt z osobami odwiedzającymi i adoptującymi zwierzęta.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało uczestniczenie w pracach wynikających z ogólnych zadań schroniska zw. z przyjmowaniem i adopcją zwierząt a w szczególności:


- przygotowywanie projektów pism i wystąpień w sprawach ewidencji i adopcji;


- przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania;


- prowadzenie elektronicznej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku;


- prowadzenie rejestru zwierząt przyjętych i wydanych;


- prowadzenie statystyk związanych z przyjmowaniem i wydawaniem zwierząt;


- współpraca z gabinetem weterynaryjnym w zakresie bieżącej ewidencji zwierząt;


- bieżąca obsługa i pomoc osobom odwiedzającym schronisko przy poszukiwaniu lub adopcji zwierząt w zakresie udzielania informacji w ramach zasad wynikających z regulaminu schroniska;


- wykonywanie zdjęć zwierząt i zamieszczanie na stronie internetowej schroniska;


- archiwizacja i przekazywanie akt spraw do archiwum zakładowego.


- przygotowywanie projektów materiałów promocyjnych Schroniska,


- aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej Schroniska.

Wymagania niezbędne (konieczne):


- posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


- posiadanie nieposzlakowanej opinii;


- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji;


- znajomość języka polskiego;


- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;


- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;


- wykształcenie minimum średnie;


- znajomość ustaw o pracownikach samorządowych i ustawy o samorządzie gminnym wraz z przepisami wykonawczymi;


- znajomość ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o ochronie danych osobowych;


- umiejętność pracy w zespole;


- samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań;


- posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz procedur kancelaryjnych;


- posiadanie umiejętności biegłej obsługi pakietu programów MS Office, poczty elektronicznej wraz z internetem, obsługi urządzeń biurowych oraz umiejętności tworzenia pisemnych opracowań i prezentacji;


- posiadanie następujących kompetencji: sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się.

Wymagania dodatkowe:


- posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z pracą ze zwierzętami (zatrudnienie, praktyki);


- znajomość zasad funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt;


- znajomość obsługi kasy fiskalnej;


- umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą w celach propagujących humanitarne postępowanie ze zwierzętami;


- wykształcenie wyższe.

Wymagane dokumenty:


- CV wraz z listem motywacyjnym (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych);


- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;


- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;


- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy;


- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego;


- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie karne;


- oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;


- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych


w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;


- spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Dokumenty dodatkowe:


- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji


i umiejętności;


- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym prosimy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 07.09.2014r. na adres:


Schronisko dla Zwierząt


91-610 Łódź ul. Marmurowa 4

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Schroniska uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Schronisko. ( datę wpływu do Schroniska ) Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.
« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom