ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
DAROWIZNY-ODLICZENIE OD DOCHODU

Możecie Państwo wspomóc nasze schronisko poprzez wpłaty na konto Naszego Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Zwirząt „SCHRONISKO”Konto bankowe :91 1560 0013 2367 0934 3454 0001

Kwoty przekazane na rachunek bankowy naszego stowarzyszenia możecie Państwo odliczyć od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty stanowiącej 6% dochodu.


Odliczenie darowizny stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.


Wymagania w zakresie dokumentowania wysokości odliczanych darowizn określone są w art. 26 ust. 7 pkt 2 up dof.


Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są ponadto obowiązani - mocą art. 26 ust. 6b up dof - wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.


1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e,stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:9)darowizn przekazanych na cele:a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom,o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6E,


5. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:


6b. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa wart. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku odliczeń, o których mowa w ust. 1:1) pkt 6a, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,2) pkt 9, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny.
« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom