A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Schronisko dla zwierząt w Łodzi - Marmurowa
Schronisko dla zwierząt w Łodzi - Marmurowa
BIP.gov.pl

  OGŁOSZENIA

  Poniższa strona zwiera informacje dotyczące zamówień publicznych, zatrudnienia oraz komunikaty i zawiadomienia o innych wymaganych prawem sprawach.

   

  Łódź, dnia 24 lipca 2018 r.

  SdZ-Ł-I.271.15.2018

   

  Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na naprawy infrastruktury dla zwierząt.

  1. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia są następujące roboty:

   

  Zadanie 4/2018Naprawy wolier 3 wybiegów dla kotów w następującym zakresie: 

  1.    Modernizacja zadaszenia (demontaż rynny odpływowej oraz istniejącego zadaszenia poliwęglanowego nad wolierami, wykonanie przedłużenia konstrukcji wsporczej osłony nad wolierami i jej zabezpieczenie antykorozyjne, montaż przedłużenia konstrukcji wsporczej osłony nad wolierami, montaż nad wolierami nowego zadaszenia – osłaniającego cała ich powierzchnię przed warunkami atmosferycznymi - z przydymionego poliwęglanu o grubości co najmniej 10 mm, zamontowanie rynny w stronę wybiegów dla psów). Po demontażu zadaszenia rynnę należy roboczo zamontować, aby nie doprowadzić do zalewania wybiegów podczas prac. Zadanie powinno być realizowane w sposób maksymalnie ograniczający niedostępność wybiegów.

  2.    Odnowienie wolier (oczyszczenie z zanieczyszczeń i korozji konstrukcji oraz siatek, naprawa lub wymiana elementów nadmiernie skorodowanych, naprawa lub wymiana zamknięć, wymiana/uzupełnienie elementów galanterii montażowej i wykończeniowej – uszczelek, zaślepek itp., odnowienie powłok malarskich – farbą epoksydową, grubopowłokową, antykorozyjną).

  3.    Naprawa i modernizacja posadzek wybiegów (skucie uszkodzonych warstw posadzki, oczyszczenie i zszycie ubytków łączeń oraz spękań posadzki, wyrównanie posadzki, montaż płyt SBR – odpornych na działanie warunków atmosferycznych oraz wydzieliny kotów, grubość min 20 mm z karbami/rowkami/ryflami umożliwiającymi swobodny odpływ wody spod płyt, kolory szary i zielony – inne po uzgodnieniu z zamawiającym).

   

   

  Zadanie 5/2018 – Naprawy posadzek pomieszczeń kociarni w następującym zakresie: 

  1.    Naprawy posadzki pomieszczenia zmywalni (skucie uszkodzonych warstw posadzki, oczyszczenie i zagruntowanie posadzki, ułożenie gresu szkliwionego o charakterystyce przeciwpoślizgowej - R9 lub wyższej - oraz klasie ścieralności przeznaczonej do użytkowania
  w budynkach użyteczności publicznej, obróbka odpływu).

  2.    Naprawy posadzek korytarza i boksów (oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, wypełnienie ubytków masami przeznaczonymi do napraw ubytków w podłożu betonowym).

   

   

  1. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia
  1. Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej wskazanego zadania oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.
  2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami (w szczególności zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych oraz infrastruktury i wyposażenia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem, transportu, usunięcia i zagospodarowania powstałych odpadów itp.).
  3. Do wyboru Wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
  4. Realizacja zamówienia – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie:

  - zadanie I/2018 od dnia zawarcia umowy do dnia 28.09.2018 r.

  - zadanie II/2018 od dnia zawarcia umowy do dnia 28.09.2018 r.

  1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace faktycznie wykonane.
  2. Wszystkie prace i elementy powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ewentualne poranienie się kotów i ludzi.
  3. Do wykonania prac powinny być wykorzystywane materiały nie stanowiące, od chwili oddania do eksploatacji, zagrożenia higienicznego lub toksykologicznego dla ludzi
   i zwierząt (przed przystąpieniem do prac należy Zamawiającemu przekazać, sporządzone
   w języku polskim, karty charakterystyk, atesty itp. potwierdzające spełnienie wymagań – warunek uznaje się za spełniony po przedstawieniu dokumentów właściwych dla ludzi).
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia połączeń spawanych skręcanymi za pomocą śrub (cynkowanych,  o gwintach metrycznych).
  5. Podczas prac Zamawiający dopuszcza możliwość ustawienia na terenie Schroniska, kontenera Wykonawcy na odpady.
  6. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawienia faktury.

   

  1. Zawartość oferty - Oferta powinna zawierać:
  1. Wskazanie zadania, którego dotyczy.
  2. Przedmiar, zawierający cenę netto, cenę brutto zamówienia oraz stawkę VAT.
  3. Informacje dotyczące gwarancji i serwisu (w tym informacje dotyczące sposobu ewentualnego kontaktowania się z wykonawcą i wykonania napraw).

   

  Zamawiający, najpóźniej w następnym dniu roboczym po przesłaniu zapytania, umożliwi zainteresowanym wykonawcom dostęp do miejsca prac i otoczenia (dojść, dojazdów itp.). Zapytanie należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@tlen.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marmurowej 4
  w Łodzi.

   

  Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@tlen.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego przy ul. Marmurowej 4 w Łodzi  do godziny 10:00
  w dniu  31 lipca 2018 r.
        

                  

  Złożenie niniejszego zapytania ofertowego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Schronisko dla Zwierząt w Łodzi oraz nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

                                                       

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Kaczmarek
  Publikacja dnia: 24.07.2018
  Podpisał: Grzegorz Kaczmarek
  Dokument z dnia: 24.07.2018
  Dokument oglądany razy: 6389
MegaBIP free